Reisevilkår

Last ned reisevilkårene i PDF-format

 

Reiseavtalen gir rett til transport med selskaper som kjører på kontrakt for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Reisevilkårene er en del av denne avtalen. Reisevilkårene gjelder for alle som befinner seg på transportmidler til selskap som utfører oppdrag på kontrakt for Vestfold og Telemark fylkeskommune

1. Passasjerens rettigheter

Passasjerer med gyldig billett har rett til å bli transportert innenfor kunngjort rutetilbud og ordinær kapasitet. Ved forsinkelser gjelder reisegarantien, se vkt.no/reisegaranti for mer info for reiser i Vestfold og farte.no/reisegaranti for reiser i Telemark.

Passasjeren har rett til tilstrekkelig informasjon for å kunne gjennomføre reisen jf. Reisegarantien.

For refusjon gjelder egne refusjonsregler. Se vkt.no og farte.no for mer info.

2. Passasjerens forpliktelser

Passasjeren skal:
         a) betale for reisen i henhold til de vilkår og priser Vestfold og Telemark fylkeskommune har fastsatt.
         b) ha gyldig billett ved påstigning på et transportmiddel. Dette innebærer at billett skal være aktivert på reisen.
         c) bruke billetten i tråd med kunngjorte regler og vilkår, som finnes på vkt.no, farte.no og i appene VKT Mobilbillett og Farte-appen.
         d) fremvise billett uoppfordret til fører og til kontrollør ved billettkontroll.
         e) dokumentere retten til rabattert billett ved fremvisning av gyldig legitimasjon. Om du ikke har rett til en rabattert billett / ikke har med gyldig legitimasjon må du betale voksentakst for din reise.

Billetten skal oppbevares under hele reisen og helt til passasjeren har forlatt transportmiddelet.

3. Enkeltbilletter

3.1 Enkeltbillett barn

Barn under 6 år reiser gratis. Barn fra 6 til og med 17 år kan reise med barnebillett.

3.2 Enkeltbillett voksen

Voksentakst gjelder fra fylte 18 år. 3.3 Enkeltbilletter med honnørrabatt Enkeltbilletter med honnørrabatt utstedes til:

 • Alle som har fylt 67 år
 • Blinde/svaksynte
 • Personer med norsk uføretrygd
 • Ektefelle/registrert partner som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt, uansett alder.

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

3.3 Enkeltbilletter med honnørrabatt

Enkeltbilletter med honnørrabatt utstedes til:

 • Alle som har fylt 67 år
 • Blinde/svaksynte
 • Personer med norsk uføretrygd
 • Ektefelle/registrert partner som reiser sammen med den som har rett til honnørrabatt, uansett alder.

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll

3.4 Vernepliktige mannskaper og sivile tjenestepliktige

Vernepliktige mannskaper og sivile tjenestepliktige skal betale barnetakst. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon. Rabatten gjelder kun enkeltbilletter.

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

4. Ledsager

Reisende med rett til å ha med ledsager og aktuell ledsager(e) betaler honnørbillett. Døvblinde: Ledsager reiser gratis.

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

5. Gruppebillett

5.1 Ordinær gruppebillett

Når minimum 3 personer reiser sammen gis det 33 % rabatt på voksen enkeltbillett. Barn- og honnørbilletter rabatteres ikke, men disse teller med i gruppen. Gruppebilletten skal betales samlet og det utstedes kun en billett.

5.2 Gruppebillett for barneskoler (Gjelder i Vestfold og Telemark utenom Grenland)

Barn og ansatte i barneskoler som reiser sammen kan i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise for kun kr. 7,- pr person på avgang med lokalbussene. Det gis ikke plassgaranti. Tilbudet gjelder pr. tur og gjelder ikke overgang. Maks gruppestørrelse er 15 stykker pr. avgang.

For barnehager anbefaler vi å benytte Ordinær Gruppebillett.  

5.3 Gruppebillett for barneskoler og barnehager

Grenland Barn og ansatte i barnehager og barneskoler som reiser sammen kan i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise gratis på avganger med lokalbussene i Grenland. Det gis ikke plassgaranti. Vi anbefaler å dele opp gruppen til 10-12 pr. gruppe.

6. Skifte av buss / Overgang

Med overgang menes bytte fra lokalbuss til lokalbuss for videre reise innen gyldighetstiden på billetten. Gyldigheten er avhengig av reisestrekning og beregnes slik: 60 minutter + 30 minutter pr sone det betales for.

Har du betalt for hele reisen må du på neste buss opplyse sjåføren om overgang og vise billetten. Returreise defineres også som overgang.

Dersom bussen er forsinket, og tid for gyldig billett er oversteget, er billett fortsatt gyldig fram til bestemmelsesstedet. Dette gjelder også ved overgang.

7. 24-timers billett

24-timersbilletten gir rett til et ubegrenset antall reiser til en fast pris innenfor sonen billetten gjelder for. Kan benyttes av alle. Det gis ikke rabatt for student, barn/honnør, vernepliktig.

24-timers billetten kan kun brukes på buss (ikke gyldig på ferger).

8. Periodebillett

Periodebillett kan benyttes ubegrenset for en fast pris for lokalbusser og ferger i det området du har kjøpt for. Tilgjengelig som 7 dager, 30 dager og 180 dagers produkter. Periodebillett gjelder også på lokale nattbusser. Periodebillett kan også benyttes på utvalgte ekspressbusser i Telemark som spesifisert i punkt 8.1 og 8.2.

Alle periodebilletter er upersonlige, men kan kun benyttes av personer i gyldig kategori. Husk at du alltid må kunne vise legitimasjon for å ha rett til rabatt hvis personalet og kontrollører ber om det. Fyller du år slik at billettkategori endres, for eksempel fra UngVoksen til Voksen, er du ansvarlig for å endre kategori om du har et aktivt billettprodukt.

Ta kontakt med oss på 33 30 01 00 eller se mer info på vkt.no i Vestfold og farte.no for Telemark.

8.1 Periodebillett kan kjøpes for områdene:

Grenland:

Er gyldig på reiser med lokalbuss i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Gjelder også for:

 • Fergene i Brevik
 • Telemarksekspressen på strekningen Melum – Skien/Porsgrunn.

Hele fylket:

Gjelder for alle lokalbusser i hele Vestfold og Telemark fylke, også i Grenland.

Gjelder også for:

 • Fergene i Brevik 
 • Fergene i Kragerø
 • Konkurrenten på strekningen Tangen – Skjelsvik – Moheim (ikke med Farte-app)
 • Telemarksekspressen på strekningen Seljord - Porsgrunn (ikke med Farte-app)
 • Haukeliekspressen på E-134-strekningen Haukeliseter – Kongsberg
 • Vy1 ekspress på strekningen Notodden - Kongsberg

8.2 Periodebillett og ekspressbuss i Telemark

Du kan reise med ekspressbussene med Periodebillett Telemark på Farte reisekort eller Farte-appen på følgende strekninger:

 • Haukeliekspressen på E-134-strekningen Haukeliseter – Kongsberg
 • Med Vy1 ekspress på strekningen Notodden-Kongsberg 

Du kan reise med ekspressbussene i Telemark med Periodebillett Telemark på Farte reisekort på følgende strekninger:

 • Konkurrenten på strekningen Tangen – Skjelsvik – Moheim
 • Telemarksekspressen på strekningen Seljord - Porsgrunn 

Farte-appen aksepteres ikke på disse ekspressbussene. 

Husk at periodebilletten på Farte reisekort må brukes på en gul lokalbuss før reise med ekspressbuss, for å aktivere periodebilletten. Dette må gjøres hver gang du har fylt opp reisekortet med ny periodebillett. Husk også gyldig kvittering når du skal reise med ekspressbuss. 

8.3 Periodebillett og ferge

Periodebillettene kan kun brukes på fergene av reisende i personkategoriene. Du kan ikke benytte Periodebillett for buss på fergene hvis du er sjåfør av et kjøretøy. Ta kontakt med fergeselskapet hvis du har spørsmål om periodebillett for kjøretøy.

8.4 Periodebillett kategorier:

Voksen

Kan benyttes av alle aldre.

Utenom Rush

Kan benyttes av alle aldre. Gjelder kun for reiser utenom rush.

På hverdager kan produktet benyttes i periodene:

 • 00.00 - 07:00
 • 09:00 - 14:00
 • 17:00- 00:00

På lørdager og søndager kan produktet benyttes: Hele døgnet.

Påstigningstidspunktet må være innenfor tillatte perioder for at produktet kan benyttes. For reiser utenom disse tidsrommene må ordinære billetter benyttes.

Ung

Kan kun benyttes av barn og ungdom mellom 6 og 19 år. Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

UngVoksen

Kan kun benyttes av unge voksne mellom 20 og 29 år.

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Student

Kan kun benyttes av studenter fra og med 20 år med gyldig legitimasjon og studentbevis.

Med student menes:
Student (20 år+) på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi, krigsskolen og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt. Kan også benyttes av studenter over 30 år. Krav til studiet og studenten Studiet må ha en varighet på minst tre måneder, og for høyere utdanning skal studiet være på 30 studiepoeng eller mer per semester. I videregående opplæring skal studiebelastningen være årskurs (Vg1, Vg2 eller Vg3) eller tilsvarende. Hvis du bruker lengre tid enn normalt eller undervisningen ikke følges i alle fag, regnes studiet som deltid, og du er derfor ikke kvalifisert til studentrabatt. Rabatt gis kun om du deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs eller praktikantarbeid.

Studier som ikke går under studentrabattordningen:

 • Delfagselever (hospitanter) og voksne i full yrkesmessig stilling
 • Etatskoler (under Postverket, Kriminalomsorgen m.v.)
 • Kortvarige kveldskurs
 • Lærlinger
 • Voksenopplæring (voksne fremmedspråklige som gjennomgår kurset «Norsk med samfunnskunnskap» o.l. eller introduksjonsprogrammet for flyktninger, får ikke studentrabatt.)

Gyldig legitimasjon og studentbevis skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

Honnør

Kan kun benyttes av personer som er over 67 år eller som har krav på honnørrabatt:

 • Blinde/svaksynte
 • Personer med norsk uføretrygd

Gyldig legitimasjon skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

8.4 Ungdomsrett

Gjelder kun for elever bosatt i Vestfold.

Elever i de fylkeskommunale videregående skolene i Vestfold som er eldre enn 19 år og har rett på ungdomsrett kan kjøpe produktet Ungdom 20+, 30 dager på vårt kundesenter i Tønsberg (lik pris som Ung Hele fylket 30 dager). Ungdomsretten må dokumenteres (bevis fra skolen/inntakskontoret).

Gyldig legitimasjon og bevis på ungdomsrett skal kunne vises ved kjøp og kontroll.

9. Legitimasjon

Godkjent legitimasjon: ID kort, pass, førerkort eller bankkort med bilde.

I tillegg kreves:

 • Uførepensjon gir rett til honnør: Personer som ikke har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal forevise legitimasjon fra NAV.
 • Blinde: skal kunne forevise legitimasjon for blinde.
 • Reiser med ledsager: Den reisende skal kunne vise ledsagerbevis. Både reisende og ledsager(e) betaler honnørbillett.
 • Døvblinde: den reisende må forevise legitimasjonskort for døvblinde for å kunne ta med ledsager gratis.
 • Vernepliktig/sivile tjenestepliktige: For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon.
 • Studentbevis: Når du reiser med studentbillett må du alltid kunne vise gyldig bevis på at du studerer eller går i lære det aktuelle semesteret. Beviset må inneholde navnet ditt og fødselsdato, studiested samt at det gjelder det aktuelle semesteret.

Hva er gyldig studentbevis?

 • Studiekort eller studentbevis på mobil.
 • Dokumentasjon fra skole som bekrefter skolegang inneværende semester, sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen legitimasjon med foto.
 • ANSA-godtas ikke.

10. Skolekort

Det tas ikke gebyr ved første gangs utstedelse av skolekort. Alle skolekort er personlige og kan kun benyttes av personen det er utstedt til. Misbruk medfører gebyr. Skolekort skal kun benyttes på reiser i forbindelse med skolestart/skoleslutt.

Skolekort skal ikke fylles opp med reisepenger/perioder.

11. Reisekort

Det tas et gebyr ved førstegangsutstedelse av reisekort. Du kan fylle reisekort med periodebilletter, 24-timersbilletter og reisepenger.

12. Reisepenger

Reisekort kan fylles opp med et valgfritt beløp over 200 kr for bruk på lokalbusser. Saldoen blir lagret på kortet. Reisepenger er kun tilgjengelig på reisekort.

For kunder med fast reisemønster kan reisekortet settes opp med autoreise slik at rett pris belastes automatisk ved hver registrering på billettmaskinen og du trenger derfor kun legge kortet på qr leseren. Ved avvik fra ditt normale reisemønster må sjåfør legge inn rett reise.

Reisepenger gir rabatt på voksen enkeltbillett.

13. Ha med om bord / Reisegods

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plass i transportmidlene. Reisegods medtas så langt plassen rekker, og sjåføren/personalet finner det forsvarlig. Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene. I bussene skal det ikke mer enn 2 barnevogner/ 1 rullestol / 2 sykler til før det blir fullt på plassen avsatt til dette.

Vi har som styrende regel at de som kommer om bord først skal få reise til sin planlagte endestasjon. Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass vil passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler.

13.1 Rullestol

Gratis å ha med om bord.

 • Rullestolens lengde kan ikke være over 120 cm, bredden ikke over 70 cm, og høyden ikke over 109 cm. Disse målene er uten bruker.
 • Totalvekten inklusive bruker skal ikke overstige 300 kg.
 • Elektriske rullestoler kan ha en maksimalfart på 10 km/t.
 • Bussene er utformet etter krav i forskrift om universell utforming og det underliggende Bussdirektivet vedlegg 7.
 • Personalet vil så langt det er praktisk mulig hjelpe til ved av- og påstigning. Enkelte stoppesteder og transportmidler er ikke tilstrekkelig tilpasset for rullestoler.

Størrelse og vekt er i samsvar med de elektriske rullestolene som er mest brukt i dag. Du selv er ansvarlig for å holde deg innenfor rammene.

13.2 Bagasje

Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg. Bagasjen må plasseres slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning.

13.3 Sykkel

Gratis å ha med om bord. Vis hensyn når du har med deg sykkel på bussen. Du må kunne håndtere sykkelen på og av på egenhånd. Sykkel skal plasseres slik at de ikke er til hinder for andre passasjerer, og holdes fast under hele reisen. Husk at du som reisende er ansvarlig for eventuell skade sykkelen måtte påføre andre. Plassbegrensningsreglene gjelder, se pkt 13

Segway/ståhjuling/sykler på over 20 kg kan ikke tas med om bord på bussene.

13.4 Dyr

Gratis å ha med om bord

Dersom du har med deg dyr på bussen, ber vi om at du tar hensyn til andre reisende og personer med allergi. Dyr skal være underlagt eierens kontroll (i bånd, bur eller lignende). Dyr er ikke tillatt på setet.

13.5 Mat og drikke

Det er ikke tillatt å drikke eller spise om bord i bussene.

13.6 Gjenstander som ikke kan tas med

Ildsfarlige og eksplosive stoffer, ladde våpen, skarpkantede, illeluktende eller store gjenstander, eller annet som åpenbart kan utgjøre en fare eller sjenanse for andre passasjerer, kan ikke tas med.

14. Kjøp av billett i app

14.1 Datatrafikk

Du må ha tilstrekkelig nettdekning under kjøpsprosessen slik at du får kjøpt billett. Du må ha på datatrafikk ved billettkontroll, slik at du får vist/lest av dagens bilde/qr kode ved påstigning og til billettkontrollører. Har du kontantkort, må du ha nok penger på kortet slik at dagens bilde og kontrollkode kan lastes ned.

14.2 Strøm og leselig skjerm

Enheten må fungere som normalt og ha en leselig skjerm. Den reisende er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig strøm eller batteri så lenge reisen din varer, slik at du kan vise gyldig billett.

14.3 Teknisk feil med app

Er VKT Mobilbillett eller Farte-appen ikke tilgjengelig for kjøp må du kjøpe billett om bord eller på et salgskontor. Dersom du har månedskort på i VKT Mobilbillett eller Farte-appen kan du ta kontakt med oss i etterkant så vil vi refundere enkeltbilletten du måtte kjøpe i tillegg dersom kjent driftsfeil. Ta vare på kvitteringen. Har du kjøpt billett hos en ekstern billettleverandør som Vy eller Entur og det er teknisk feil med appen? Kjøp en billett om bord eller på salgskontor. Ta kontakt med oss i etterkant med kvitteringer for begge kjøp slik at vi kan refundere den ekstra billetten.

14.4 Kjøpe billett til andre

Kjøper du billett til andre på mobilen din må dere reise sammen, slik at du kan vise frem gyldig billett for alle. Dette gjelder ikke dersom du kjøper billett til andre som hentes opp på mottakerens mobil i løsninger hvor dette er tilgjengelig.

14.5 Kopiering, omsetting, distribusjon av billetter

Det er ikke tillatt å kopiere, overføre, omsette og/eller distribuere billetter på annen måte enn gjennom den funksjonalitet som støttes av Vestfold og Telemark sine godkjente billettapplikasjoner til enhver tid.

Det er ikke tillatt å omsette billetter.

15. Straffetakst og refusjoner

15.1 Straffetakst

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett når du reiser. Uten gyldig billett vil du få gebyr i en billettkontroll. Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett innen rett kategori med tilhørende legitimasjon skal betale et gebyr på kr. 1100,- Dersom man betaler på stedet er beløpet 900,-. For barn og ungdom under 18 år er gebyret på 900,- uansett oppgjørsform. Ved falsk eller forfalsket billett: Gebyr 2000,- og billetten blir inndratt. Kan også føre til politianmeldelse.

15.2 Refusjoner

Endring av reisemønster, flytting eller sykemelding som fører til at du ikke lenger skal reise med oss? Hvis du ikke lenger kan bruke din periodebillett/reisepenger eller har mistet ditt reisekort og kan dokumentere at du er rette innehaver? Da er det mulig å få resterende dager refundert. Dette forutsetter at gjenstående beløp overstiger kr 100 da det trekkes et ekspedisjonsgebyr på kr 100 når refusjonen gjøres. Refusjonsbeløpet regnes fra den dagen vi mottar forespørselen om refusjon fra deg.

Rette innehaver er den personen som enten har registeret reisekortet i nettbutikken på farte.no eller vkt.no eller som, ved hjelp av kjøpskvittering med reisekortnummer og bankutskrift, kan dokumentere at han eller hun er rette eier av reisekortet.

Er reisekortet ditt defekt? Vi erstatter defekte reisekort, uten synlige skader, kostnadsfritt. Vi overfører også resterende periode/reisepenger til nytt kort. Det tas 50 kroner for nytt reisekort.

Har reisekortet ditt blitt ødelagt? Er reisekortet ditt synlig skadet tas det 50 kroner for nytt reisekort samt et ekspedisjonsgebyr på kr 100 for overføringen av resterende periode/reisepenger.

15.3 Angrerett

Det er ingen angrerett for enkeltbilletter og 24 timersbilletter. En enkeltbillett og 24- timersbillett som er lastet ned til telefonen anses som tatt i bruk.

Øvrige bestemmelser

Det er ikke plassgaranti på lokalbusser.

Det er viktig å vise tydelig signal når man  skal være med bussen. 

Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett  når du reiser. Uten gyldig billett vil du få gebyr i en billettkontroll.