Takstreglement

1. Enkeltbillett

1.1 Vaksen:
Frå og med den dag ein fyller 18 år må ein betale vaksen takst jf. ordinært takstregulativ.

1.2 Barn:
Barn i alderen 0-3 år reiser gratis viss det ikkje krev eigen sitteplass. F.o.m. 4 år fram til fylte 18 år er prisen 50 % av vaksentakst avrunda oppover til næraste heile krone.

1.3 Honnør:
Honnørrabatt er lik 50 % av vaksen enkeltbillett avrunda oppover til næraste heile krone. Desse har rett på honnørrabatt:

a) Personar over 67 år.

b) Uføre som har uførepensjon etter Lov om folketrygd.

c) Blinde.

d) Ektefelle som reiser saman med person som har rett til honnørrabatt etter pkt. a, b eller c.

Det krevjast godkjent legitimasjon (t.d. bankkort, førarkort eller pass) for å få rabatt. Personar under pkt. b må i tillegg ha legitimasjon frå NAV for uførepensjon etter gjeldande lov. Anna form for pensjon som t.d. førtidspensjon, etterlatnepensjon, eller anna form for pensjon utover pkt. b gir ikkje rett til honnørrabatt.

Personar med psykiske- og / eller fysiske funksjonshemmingar kan ha med ledsager hjå operatør som aksepterer ledsager / følgjesveinordninga. Ledsager / følgjesvein betaler 50 % av vaksen enkeltbillett på reiser med offentleg transport. Ledsager / følgjesvein for døvblind reiser gratis.

Det blir ikkje gitt honnørrabatt på klippekort eller andre rabatterte billettformer.

1.4 Vernepliktige: 
Vernepliktige mannskap (korporalar og menige) får 50 % rabatt, men skal minst betale minstetakst vaksen.

1.5 Student- og skulerabatt på enkeltbillett:
Student/skulerabatt på 25 % av ordinær vaksentakst blir gitt til studentar/elevar for reiser over 12 km i same selskap eller der gjennomgåande billett kan løysast.

Rabatten blir gitt mot framsyning av gyldig student/skulebevis påført rett semesterperiode.

Dette produktet eksisterer berre i Telemark Bilruter sitt område fram til 30.06.19.

1.6 Gruppebillett /familiebillett

1.6.1 Telemark utanom Vest-Telemark/Telemark Bilruter, heile Telemark frå 01.07.19
33 % rabatt pr. vaksen i grupper på minst totalt tre passasjerar som reiser same strekning. Gruppebilletten må løysast av ein av passasjerane i gruppa.

1.6.2 Vest-Telemark/Telemark Bilruter, gjeld til 30.06.19
Minigrupperabatt/familiebillett blir gitt når to eller fleire personar reiser saman på same strekning for reiser over 51 km i same selskap eller der gjennomgåande billett kan løysast. Rabatten gjelder berre enkeltbillett vaksen og/eller barn. Billetten må kjøpast av éin person.

 

2. Reisepengar

Reisepengar er namn på produktet som gjev rabatt knytt til enkeltreiser under føresetnad av at kunden på førehand har sett inn ein sum pengar på reisekortet, minstesum er kr 200,-. Reisepengar gjev ein rabatt på 20 % (frå 1.1.18). Minstesum på fergene er kr 500,- som gjev 20 prosent rabatt, og for køyretøy.  Ein kan også løyse honnør og barnebillett med reisepengar/verdikort, men ein oppnår ikkje ekstrarabatten. Kort med reisepengar er ikkje strekningsbaserte og kan nyttast i heile Telemark. 

Reisepengar kan brukast på tvers av dei fleste fylka i landet. Det betyr at du kan bruke ditt farte-reisekort med reisepengar på lokalruter også andre stader. Det gjeld heile sør -og austlandet, men ikkje på ekspressbussar.

Reisepengane til Telemark Bilruter (kalt verdikort) vert ikkje akseptert av dei øvrige selskapa, og Telemark Bilruter aksepterar ikkje deira reisepengar. Reisepengar kjøpast og oppdaterast i nettbutikken på farte.no, på salskontor eller bussen/ferja.

3. Periodebillett - 30 dagar - generelt

Periodebillett/månadskort gjeld for eit område uavhengig av selskap og er gyldig i 30 dagar frå fyrstegangs bruk. Reisekortet vert fyrste gong utferda på salskontora til ruteselskapet på ferja eller bussen. Fornying av periode for eit reisekort frå Farte gjerast på salskontora, ferga eller bussen og må aktiverast på bussen eller ferga før det kan nyttas på ekspressbussar og på bussar i regi av Telemark Bilruter. Fornying av periode for eit reisekort frå Telemark Bilruter kan berre fyllast på hos ein av Telemark Bilruter sine bussar.

Periodebillett er gyldige på alle lokallinjer i Telemark og i tillegg aksepterer følgjande ekspressbussar dette produktet: Grenlandsekspressen på strekninga Porsgrunn/Skien-Siljan, Konkurrenten på strekninga Tangen-Skjelsvik, Telemarksekspressen og Haukeliekspressen i Telemark fylke.  

Periodebillett Grenland er i tillegg til lokalruter og ferge kun gyldig på Grenlandsekspressen på strekninga Porsgrunn/Skien – Siljan og Telemarkekspressen på strekninga Melum – Skien/Porsgrunn.

Periodebilletten er ikkje gyldig på tog og Flexiruter.

Misbruk kan føre til inndragning av kort og straffegebyr.

3.1 Periodebillett for vaksne
Kan nyttast ubegrensa på alle ordinære ruter i heile Telemark innenfor betalt reisestrekning. Kortet er gyldig for alle kundekategorier. Kortet er upersonleg, dvs. kan nyttast av fleire personar, men berre ein i gongen.

3.2 Periodebillett - Ungdom
Gyldig for ungdom frå 18 år til dagen ein fyller 20 år. Kan nyttast ubegrensa på alle ordinære ruter i heile Telemark, og av elevar i vidaregåande skule før fylte 18 år og etter fylte 20 år, mot framvising av gyldig skulebevis. Kortet er personleg og det gjeld berre for eigaren/personen. Ved kontroll må den reisande kunne legitimere at han/ho har krav på å bruke dette kortet.

3.3 Periodebillett - Student
Kan nyttast av studentar med gyldig studiebevis frå offentlege skular (høgskule, universitet, vidaregåande skule), private høgskular (f.eks. BI og folkehøgskule). Rabatten gjeld ikkje for studiebevis frå bl.a. Folkeuniversitetet og andre tilsvarande skuletilbod, vaksenopplæring / arbeidstrening finansiert av NAV og vaksenopplæring /språkundervisning for flyktningar.
Studentkortet er ein periodebillett. Kortet er personleg og det gjeld berre for eigaren/personen. Ved kontroll må den reisande kunne legitimere at han/ho har krav på å bruke dette kortet.

3.4 Periodebillett - UngVoksen
UngVoksen kortet kan benyttas av dei som er frå 20 år til den dagen dei fyller 30 år. Ved kontroll må den reisande kunne legitimere at han/ho har krav på å bruke dette kortet.

3.5 Barn- og honnørkort
Periodebillett barn kan nyttast av barn frå 4 år til dei fyller 18 år.
Periodebillett honnør kan nyttast av personer som er over 67 år eller har krav på honnørrabatt (se pkt. 1.3)

Ved kontroll må reisande kunne legitimere at han/ho har krav på å bruke dette produktet.

3.6 Periodebillett Grenland - 24-timers billett

24-timers billetten gir muligheten til å reise med buss så mye man vil i Grenland i løpet av et døgn. 24 timers-billetten kan brukes over alle sonene i Grenland. Billetten gjelder kun på de gule bussene i Grenland (og "Restedyret"), ikke på overgang til andre busselskapet. Ikke gyldig på ferger.

Billetten er en upersonlig billettype og kan brukes av andre, men den kan bare benyttes av en person av gangen. Billetten kan også benyttes på nattbussen. 

4. Overgangsmoderasjon

4.1 Overgang med Nettbuss Sør i Grenland
Billetten kan nyttast til fleire reiser innafor det området den er gyldig for. Seiste påstigning må skje innan 1 time frå billetten vart kjøpt.   

4.2 Overgang utanfor Grenland
Det fins ulike overgangsordningar knytt til reiser med dei ulike selskapa i Telemark.

5. Skuleskyss

Elevar i barne- og ungdomsskulen og elevar i vidaregåande skule som er tilkjent fri eller delvis fri reise til- og frå skulen, skal utan oppmoding vise fram gyldig skulereisekort når dei går på bussen/ferja. Det er eit personleg elektronisk skulereisekort. Dersom eleven ikkje kan framvise gyldig skulereisekort skal det krevjast betaling eller annan garanti for reisa.

6. Reisegods, handbagasje og hundar

6.1 Handbagasje
Handbagasje som får plass i bagasjehylla, på fang eller under setet, kan takast med gratis. Bagasje må ikkje plasserast i midtgangen.

6.2 Reisegods
Ordinært reisegods er gratis, og blir teke med dersom det er plass. Døme på dette er barnevogner, ski, små kjelkar, akebrett o.l. Ski og stavar skal være samanbunde.

6.3 Syklar, sparkstøttingar, større kjelkar o.l.
Mot betaling av barnetakst kan syklar, sparkstøttingar, større kjelkar o.l. takast med dersom det er plass.

6.4 Hundar
Mot betaling av barnetakst kan hundar takast med. Hundar skal ikkje plasserast i passasjersetet, men på golvet og/eller den staden sjåføren utpeikar. Periodekort for barn aksepteres som betaling for hund.

Flg. hundar reiser fritt: Førarhund saman med blinde, politihund saman med politi i uniform.

6.5 Rullestol på buss
De fleste av våre busser er tilrettelagt for universell utforming med lett adgang for rullestoler via heis/rampe.
Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plass i bussene. Det er vanligvis ikke mulig å ta med mer enn en rullestol eller barnevogn. Plassen om bord er beregnet for rullestoler som ikke overstiger maksimumsmålene 80 x 130 cm. Heisen/kjørerampen tåler ikke belastninger på totalvekt over 300 kilo. Alle mål og plassforhold er i henhold til eller bedre enn EUs direktiver. Les om plassbegrensningsregelen her.

7. Refusjonar og straffetakst

Innløysing av billettar og produkt nemnd nedanfor kan gjerast ved å vende seg til selskapet.

7.1Periodebillett/månedskort

Generelt

Periodebillett/månadskort kan innløysast i perioden dei er gyldige. Den reisande blir rekna for å ha reist t.o.m. den dag kortet blir innlevert (postlagt) til selskapet. Refusjon gis med 1/30 av månads-/periodeproduktprisen pr. dag kortet ikkje har vore nytta, minstegrense for refusjon er 10 dagar. Selskapa kan rekne seg eit gebyr for refusjon på inntil kr 100,- inkl. mva.

Ved sjukdomstilfelle

Månadskort/periodekort som p.g.a. sjukdom ikkje kan nyttast, skal - viss det krevjast refusjon, leverast (sendast) til selskapet som har utferda det. Refusjon blir gitt mot legeerklæring med 1/30 av månads-/periodekortprisen pr. dag kortet ikkje har blitt nytta, minstegrense for refusjon er 10 dagar. Selskapa kan rekne seg eit gebyr for refusjon på inntil kr 50,- inkl. mva.

7.2 Straffetakst

Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort skal betale eit gebyr på minst kr. 300,-. 

Last ned:
Vilkår for transport med rutegående buss i Norge.
Godkjent av Samferdselsdepartementet 27. februar 2004.

Eller les under:

Vilkår for kollektivtrafikk

Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge

Godkjent av Samferdselsdepartementet 27. februar 2004 

Kapittel 1 - Reisende

§ 1 Hvem vilkårene gjelder for
Vilkårene gjelder for reiser med rutegående busstrafikk i Norge og er å anse som kontraktsbetingelser mellom den reisende og den transportør som forestår transporten.

§ 2 På- og avstigning
Har myndighetene fastsatt stoppesteder, skal på- og avstigning foregå på disse. Dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med trafikkreglene kan slike opphold også foregå utenfor de faste stoppesteder.

§ 3 Takster – refusjoner
Transportør skal benytte takstregler, herunder moderasjonsordninger, godkjent av den myndighet som Samferdselsdepartementet har fastsatt som takstmyndighet for vedkommende rute eller rutebilselskap. Takstreglene kan også inneholde forutsetninger om refusjon for periodebilletter som ikke blir benyttet. Opplysninger om takster og moderasjoner skal være tilgjengelig for de reisende, herunder opplysninger om refusjonsordninger og hvor man skal henvende seg om dette.

§ 4 Billett
Rett til befordring gis ved kjøp av billett eller kort. Billett skal løses eller kort fremvises/klippes ved påstigning, dersom det ikke er truffet særskilt ordning for betaling. Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billett og vekslepenger. Reklamasjon må så vidt mulig skje på stedet. Får en reisende ikke løst billett til rett tid, skal dette gis tilkjenne overfor vognbetjeningen snarest mulig og før rutebilen forlates.

Billetten/kortet skal oppbevares under hele reisen og skal på anmodning forevises for vognbetjening eller kontrollør. Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort, skal betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett for distansen, men ikke i noe tilfelle mindre enn kr. 300.

Kort som misbrukes eller forsøkes misbrukt, inndras av vognbetjeningen eller kontrolløren mot kvittering. Reisende som nekter å betale tilleggsavgift eller som nekter å levere fra seg kort, kan anmeldes til politiet, jfr. Straffeloven § 403.

I henhold til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr. 45 § 33 kan passasjerer uten gyldig billett holdes tilbake. Vilkår om å holde tilbake reisende må godkjennes konkret av Samferdselsdepartementet hva gjelder det enkelte selskaps transportvilkår.

§ 5 Opptreden
Reisende plikter å ta tilbørlig hensyn til andre reisende og innrette seg etter vanlige sikkerhetsregler. Bilbelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig. Under fart er det ikke tillatt å samtale med eller på annen måte forstyrre føreren.

§ 6 Røyking og rusmidler
Forbud mot røyking skal overholdes. Nytelse av alkoholholdige drikkevarer eller andre rusmidler er forbudt.

§ 7 Forstyrrelser
Vognbetjeningen kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige reisende. Reisende som opptrer usømmelig eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra vognbetjeningen.

§ 8 Ansvarsregler for den reisende
Skade som den reisende påfører rutebil eller innretninger skal erstattes etter vanlige erstatningsregler.

Kapittel 2 - Reisegods

§ 9 Håndbagasje
Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg for hver billett. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning.

§ 10 Annet reisegods
Mot fraktgodtgjørelse kan det medtas tyngre eller større gjenstander eller bagasje i den utstrekning plassen tillater det og vognbetjeningen finner det forsvarlig. Slike gjenstander skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.

Barnevogner kan medtas i den utstrekning plassen tillater det og skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen. Sykler som kan demonteres eller legges sammen kan medtas i bagasjerom. Andre sykler medtas kun på rutebiler med sykkelstativ eller annen egnet plassering, så langt plassen rekker og føreren finner det forsvarlig.

§ 11 Levende dyr
Transportøren har ikke plikt til å ta med levende dyr. Vognbetjeningen avgjør i hvilken utstrekning dyr kan tas med i rutebilen. Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende. Dyr som er aggressive eller sjenerer de reisende på annen måte, kan settes av under transporten.

§ 12 Ansvar og erstatning for tap av eller skade på reisegods
Transportøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side. For øvrig reguleres selskapets ansvar av Bilansvarsloven av 3. februar 1961.

For reisegods som det er betalt godtgjørelse for etter § 9, er transportør ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes i bussen frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende som har med seg godset.

Ved fastsettelse av erstatningens størrelse, kommer lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 til anvendelse. Lovens § 32, 2. ledd bestemmer at ved innenriks befordring kan erstatningen ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt.(SDR er en internasjonal valutaenhet, kalt de spesielle trekkrettigheter, som er fastsatt av Det Internasjonale Valutafond.)

§ 13 Reklamasjon
Den som vil kreve erstatning etter bestemmelsene i § 11, må gjøre dette innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold.

Kapittel 3 - Ansvar og erstatning

§ 14 Selskapets ansvar ved forsinkelser og innstillinger
Transportøren skal så vidt mulig informere passasjerene om innstillinger, forsinkelsene og andre driftsforstyrrelser og angi hvordan passasjerene skal forholde seg i den enkelte situasjon. Mindre forsinkelser må påregnes.

Forsinkelser som allerede foreligger når avtalen om befordring ble inngått anses akseptert av passasjeren. Innstilles eller avbrytes en rute underveis, skal transportør ut fra forutsetningene i det aktuelle tilfelle sørge for viderebefordring innen rimelig tid. Hva som er å betrakte som "innen rimelig tid", vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Hvor viderebefordring ikke finner sted eller ikke har funnet sted innen rimelig tid, har den reisende krav på å få erstattet det tap vedkommende blir påført hvis transportøren har opptrådt uaktsomt. Det tap som oppstår, må dokumenteres overfor transportør. Det er kun det direkte tap som dekkes. Kunden har plikt til å begrense sitt tap.

§ 15 Ansvar for skade på person
Ved skade på person har trafikkselskapet ansvar etter bestemmelsene i Bilansvarsloven. 

Kapittel 4 -  Sluttbestemmelser

§ 16 Klager
Eventuelle klager på transportør, betjeningen eller rutens avvikling rettes til transportørens kontor. Dette gjelder også klager over at kort er blitt inndratt i henhold til bestemmelsene i § 4.

§ 17 Informasjon om vilkårene
Befordringsvilkårene skal følge med i hvert enkelt kjøretøy ved gjennomføring av den type transporter vilkårene gjelder for. Vilkårene skal også være tilgjengelig for de reisende eller det skal gå frem på annen måte hvor vilkårene er tilgjengelig. Transportørens navn og hvorledes selskapet kan kontaktes, skal også angis.

§ 18 Gyldighet
Den enkelte transportør kan anvende supplerende befordringsvilkår såfremt disse ikke innskrenker de reisendes rettigheter i forhold til reglene i § 1 - 17 ovenfor.