Klage

Vedtak om skoleskyss er enkeltvedtak, og kan klages på av en part eller andre med rettslig klageinteresse i saken.

Klagefrist er 3 uker fra det tidspunktet vedtaket er gjort kjent for søker.

Hvis fylkeskommunen ikke gir deg medhold i klagen blir saken oversendt til ny behandling hos klageinstans. Klageinstansens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

Klagen sendes til: Vestfold og Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien. Konvolutten merkes med «skoleskyss».

Klage på vedtak fra kommunen

Hvis du har fått avslag fra kommunen på søknad om skoleskyss, må du sende klagen direkte til kommunen.

Fylkeskommunen behandler ikke klager som gjelder skoleskyss som kommunen er ansvarlig for. 

Dette er bare aktuelt for elever i grunnskolen. Kommunen har ikke ansvar for skyss til videregående elever.