Klage

Vedtak om skoleskyss er enkeltvedtak, og kan klages på av en part eller andre med rettslig klageinteresse i saken.

Klagefrist er 3 uker fra det tidspunktet vedtaket er gjort kjent for søker.

Dersom fylkeskommunen ikke tar klagen til følge, oversendes saken til ny behandling hos klageinstans. Klageinstansens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

Klagen sendes til: Vestfold og Telemark fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien. Konvolutten merkes med «skoleskyss».

Skyss innvilget av kommunen

Hvis klagen din gjelder skoleskyss som er innvilget av kommunen må du sende klagen direkte til kommunen. Dette er bare aktuelt for elever i grunnskolen.