Undersøkelsen gjennomføres 3 ganger årlig og ble første gang gjennomført i 2016. Kollektivbarometeret er basert på BEST-undersøkelsen, som er et samarbeid mellom kollektivselskapene i Stockholm, Helsinki, København, Geneve og Oslo. Undersøkelsen måler fornøydheten på 10 ulike områder, som igjen i ulik grad er delt opp i flere underspørsmål. 

Barometeret er en WEB-basert undersøkelse, med totalt 16.825 respondenter (2018) fordelt utover landets fylker.  

De 10 ulike områdene i undersøkelsen er:

  • Kollektivtilbudet
  • Punktlighet
  • Informasjon
  • Personalets opptreden
  • Trygghet og sikkerhet
  • Komfort
  • Kollektivtrafikkens rolle i samfunnet
  • Valuta for pengene
  • Lojalitet
  • Befolkningtilfredshet totalt

Resultatene viser andel tilfredse/fornøyde bosatte, dvs. andel i prosent (%) som har svart 4 eller 5 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 = helt uenig og 5 = helt enig. De som har svart «Vet ikke/vil ikke svare» inngår ikke i beregningen. Resultater vises kun dersom det flere enn 40 respondenter som har besvart spørsmålet.

Telemark

Befolkningtilfredshet totalt 2018 Befolkningtilfredsheten viser hvor fornøyd fylkets innbyggere er med kollektivtilbudet totalt sett. Telemark hadde en befolkningtilfredshet på 49% i 2018 som plasserer oss på delt 6. plass av landets fylker. landet. Telemark har ligget over snittet helt siden målingen kom i 2016.

Kollektivtilbudet 2018 Kollektivtilbudet viser fornøydheten på 8 ulike underspørsmål knyttet til reiser til/fra jobb og skole, reiser i og utenfor sentrale områder, avstand til holdeplass, reisetid og antall avganger. I Telemark svarer 54% (61% i Grenland) at de er fornøyde på dette området. Det plasserer oss på en delt 5. plass sammen med Agder, kun slått av Oslo/Akershus, Vestfold, Hordaland og Trøndelag. 

Punktlighet 2018 På punktlighet oppnår vi en fornøydhet på 64%. Her er Telemark litt over snittet, og det er distriktene som hever det snittet. Puntligheten i Grenland er lavere enn ellers i fylket. det jobbes med ulike virkemidler for å øke punktligheten for bussene i Grenland, men trafikkbildet forøvrig er med å påvirke framkommelighet for bussene.  

Informasjon 2018 Informasjon vises fornøydheten på tilgang til ruteinformasjon, informasjon på stoppesteder og terminaler og informasjon ved avvik. Telemark oppnår en fornøydhet på 51% og er på øvre halvdel sammenlignet med de andre fylkene i landet. Men vi har et forbedringpunkt på å informere godt ved avvik spesielt. 

Personalets opptreden 2018 Her måles fornøydheten på vår evne til å gi korrekte svar på spørsmål og at vi opptrer høflig og korrekt. Vi oppnår en fornøydhet på 76% (70% i Grenland) på dette delområdet. Det plasseres oss også her på øvre sjiktet i landet. 

Trygghet og sikkerhet 2018 Vi oppnår en fornøydhet på 83% på trygghet og sikkerhet. Underspørsmålene på dette området er knyttet til sikkerhet på holdeplasser, ombord på transportmiddelet og at respondentene ikke er redd for trafikkulykker når de reiser kollektivt. Resultatet plasserer rundt snittet på tabellen over fylkene i Norge. Her skårer fylkene ganske likt.

Valuta for pengene 2018 Her skårer Telemark desidert best av alle fylkene. Og det er særlig Grenland som gir de gode resultatene her. Spørsmålene her går på fornøydhet med billettprisene og om kollektivtrafikken gir verdi for pengene. Med landets billigste bussbilletter er det ikke så overraskende at publikum i Grenland er fornøyd på det område.

Grenland

Kollektivbarometeret sammenligner også mellom de 9 regionene som har belønningsordning med staten. Mange av områdene har økende totaltilfredshet blant befolkningen i perioden 2016-2018. Det er særlig stor fremgang i Kristiansandområdet (+10%poeng), Tromsøområdet (+9 %poeng), og Grenlandregionen (+6%poeng).

Befolkningtilfredsheten totalt 2018 i Grenland var på 59% (49% i hele Telemark), som plasserer Grenland på 5.plass av 9 regioner. Helt siden 2016 har regionen vår ligget rundt 50% på tilfredshet totalt sett, som er i midtsjiktet blant byområdene.

På tilfredshet med Kollektivtilbudet 2018 er Grenland på 61%, som er en økning fra 2016 på 3%. I hele fylket er fornøydheten på 54% som viser at befolkningen i Grenland er vesentlig mer fornøyd med kollektivtilbudet enn resten av fylket. Vi ser også stor variasjon mellom fylkene fra Oslo/Akershus på en tilfredshet på 75% til Nedre Glommaregionen på 53%.

Ellers skårer Grenland høyere på områdene valuta for pengene (50%) og komfort (73%) enn snittet, og ca. på snittet for informasjon (56%) og personalets opptreden (70%) sammenlignet med de andre regionene.

Les mer